اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس کالا


اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس کالا


نام بانک شعبه شماره حساب نوع حساب کاربرد حساب شماره شبا
ملت بورس‌کالا 8241322956 جاری کالا ۷۹-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۸۲۴۱-۳۲۲۹-۵۶
صادرات‌ایران
بورس‌کالا
0113022896000
جاری
کالا
۷۵-۰۱۹۰-۰۰۰۰-۰۰۱۱-۳۰۲۲-۸۹۶۰-۰۰
تجارت
تخصصی‌بورس
104323308
جاری
کالا
۷۵-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۰۴-۳۲۳۳-۰۸
صنعت‌ومعدن
بورس‌کالا
0103937134007
جاری
کالا
۷۴-۰۱۱۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۳۹۳۷-۱۳۴۰-۰۷
سامان
سرو(سی‌تیر)
849-40-786218-4
جاری
کالا
۲۲-۰۵۶۰-۰۸۴۹-۰۴۰۰-۰۷۸۶-۲۱۸۰-۰۴
پاسارگاد
بورس‌کالا
383-110-840878-1
جاری
کالا
۴۲-۰۵۷۰-۰۳۸۳-۱۱۰۰-۰۸۴۰-۸۷۸۰-۰۱
ملت
بورس‌کالا
7575555522
جاری
کالا(شمش طلا)
--------------