اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس اوراق بهادار


اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس اوراق بهادار


نام بانک شعبه شماره حساب نوع حساب کاربرد حساب شماره شبا
سامان سرو(سی‌تیر) 849-40-786218-1 جاری اوراق ۰۶-۰۵۶۰-۰۸۴۹-۰۴۰۰-۰۷۸۶-۲۱۸۰-۰۱
سامان
سرو(سی‌تیر)
 849-40-786218-2
جاری
اوراق ۷۶-۰۵۶۰-۰۸۴۹-۰۴۰۰-۰۷۸۶-۲۱۸۰-۰۲
ملت
بورس‌تهران
3316824674
جاری
اوراق ۹۸-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۳۳۱۶-۸۲۴۶-۷۴
ملی ایران
جزیره‌کیش
113849984008
جاری
اوراق ۸۵-۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۱۱-۳۸۴۹-۹۸۴۰-۰۸
ملی ایران
بورس‌تهران
103228395004
جاری
اوراق ۱۸-۰۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۳۲۲۸-۳۹۵۰-۰۴
صادرات ایران
طالقانی
0101619590009
جاری
اوراق ۳۵-۰۱۹۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۱۶۱۹-۵۹۰۰-۰۹
تجارت
تخصصی‌بورس
104318347
جاری
اوراق ۶۵-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۰۴-۳۱۸۳-۴۷
پاسارگاد
گاندی
268-110-840878-1
جاری
اوراق ۹۵-۰۵۷۰-۰۲۶۸-۱۱۰۰-۰۸۴۰-۸۷۸۰-۰۱
آینده
گاندی
0100321501005
جاری
اوراق ۲۶-۰۶۲۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۰۳۲۱-۵۰۱۰-۰۵
آینده
گاندی
0100819052000

اوراق ۳۳-۰۶۲۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۰۸۱۹-۰۵۲۰-۰۰
کارآفرینی
کریمخان
0101091633600

اوراق ۰۶-۰۵۳۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۱۰۹۱-۶۳۳۶-۰۰
ایران زمین
هروی
1591115845241
جاری
اوراق ۵۷-۰۶۹۰-۰۱۵۹-۰۱۱۰-۱۵۸۴-۵۲۴۰-۰۱
شهر
15خردادشرقی
10010203040
جاری
اوراق ۷۵-۰۶۱۰-۰۰۰۰-۰۰۰۱-۰۰۱۰-۲۰۳۰-۴۰
خاورمیانه
بخارست
1007-11-040-707071274
جاری
اوراق ۳۲-۰۷۸۰-۱۰۰۷-۱۱۰۴-۰۷۰۷-۰۷۱۲-۷۴
سپه
میرزای شیرازی
1985800007672
جاری
اوراق ۷۵-۰۱۵۰-۰۰۰۰-۰۱۹۸-۵۸۰۰-۰۰۷۶-۷۲
پارسیان
کریم‌خان‌زند
20100611578609
جاری
اوراق ۳۲-۰۵۴۰-۱۰۰۷-۲۰۱۰-۶۰۱۱-۵۷۸۶-۰۹
رسالت
شریعتی
1085572752
جاری
اوراق ۸۸-۰۷۰۰-۰۰۱۰-۰۰۲۲-۸۵۵۷-۲۷۵۰-۰۲
رفاه کارگران
فلکه‌دوم‌صادقیه
316775484
جاری
اوراق ۱۵-۰۱۳۰-۱۰۰۰-۰۰۰۰-۰۳۱۶-۷۷۵۴-۸۴
گردشگری
سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌(یوسف‌آباد)
111719379691
جاری
اوراق ۸۰-۰۶۴۰-۰۱۱۱-۰۰۷۱-۰۹۳۷-۹۶۹۰-۰۱
تجارت
شعبه مرکزی جزیره کیش
171606802
جاری
اوراق ۵۲-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۷۱-۶۰۶۸-۰۲
صنعت و معدن
بورس‌کالا
103953119007
جاری
اوراق ۷۴-۰۱۱۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۳۹۳۷-۱۳۴۰-۰۷
رفاه کارگران
سپهبد قرنی
1381714
جاری
اوراق ۵۹-۰۱۳۰-۱۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۱-۳۸۱۷-۱۴