اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس کالا-آتی


اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس کالا-آتی


نام بانک شعبه شماره حساب نوع حساب کاربرد حساب شماره شبا
سامان سرو(سی تیر) 849-40-786218-3 جاری کالا-آتی ۴۹-۰۵۶۰-۰۸۴۹-۰۴۰۰-۰۷۸۶-۲۱۸۰-۰۳
سامان
سرو(سی تیر) 849-841-786218-1
کوتاه مدت
کالا-آتی
۲۶-۰۵۶۰-۰۸۴۹-۸۴۱۰-۰۷۸۶-۲۱۸۰-۰۱