اطلاعیه عرضه اولیه سهام گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب 1)