مهلت 10 ماهه " خودرو و خساپا" برای خروج از زیان و عدم انتقال به فرابورس!