امکان ظرفیت‌های خالی دو خودروساز در سامانه یکپارچه با موعد تحویل ١۴٠٣