بهبود وضعیت فعلی بورس در گرو اصلاح چند عامل + ضرورت تجدید ارزیابی شرکت ها