اعضای هیئت مدیره


اعضای هیات مدیره:


زهرا بردباری
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل


سخن مدیر عامل:
شـرکت کارگـزاری سـرمایه‌گذاری ملـی ایران (نیکی) با بکارگیـری کادری مجرب و حرفه‌ای همواره تلاش کـرده تـا در راسـتای توسـعه بـازار، نقـش‌آفریـن و تاثیـر‌گـذار باشـد. ایجـاد نـگاه حرفـه‌ای و تخصصی‌تـر بـه بـازار سـرمایه و حضور آگاهانه در این حـوزه، همچنین کمک به تصمیم‌گیری مطلوب و عملی در بسـتر معاملات، جزو اهداف اصلی این مجموعه بوده اسـت. امید اسـت با تلاش بیشـتر همکاران ما در مجموعه کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (نیکی) شاهد انتفاع بیشتر معامله‌گران و فعالان بازار سـرمایه و بهره‌مندی هموطنان از خدمات این شـرکت باشـیم.           
            
غلامرضا کرمی 
رئیس هیات مدیره


حامد قناعی
عضو موظف هیات مدیره