عرضه و پذیرش شرکت ها


عرضه و پذیرش شرکت‌ها


ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند. شرکت کارگزاری سرمایه­‌گذاری ملی ایران با اخذ مجوز مشاور عرضه از سازمان بورس و اوراق بهادار، مزایای قابل توجهی برای این شرکت‌ها دارد که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی؛
سهولت تأمین مالی از سیستم بانکی در مقایسه با شرکت‌های غیربورسی؛
سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه یا انتشار اوراق بدهی؛
سهولت و تخفیف مالیات نقل و انتقال؛
معرفی شرکت به بازار، تقویت برند شرکت و تبلیغات؛
کشف قیمت سهام و افزایش نقد شوندگی؛
ارزیابی مناسب تر از عملکرد مدیریت شرکت؛
شفافیت اطلاعاتی؛
استفاده از معیار مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه؛
ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق طرح‌های واگذاری اوراق بهادار یا سهام ترجیحی کارکنان؛