اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس انرژی


اطلاعات و حساب‌های بانکی بورس انرژی


نام بانک شعبه شماره حساب نوع حساب کاربرد حساب شماره شبا
ملت
گاندی 78160992 جاری انرژی ۳۰-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۷۸-۱۶۰۹-۹۲