عرضه اولیه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر(وکغدیر)