۸ توصیه برای بهبود روند کنونی بورس و اقبال سهام ریالی + پیش بینی مشروط.