پیش بینی ۱۵ کارشناس از احتمال صعود پایدار بورس پس از رشد ۹ درصدی.