معرفی شرکتی نخریسی و نساجی خسروی و مقایسه آن با صنعت نساجی