پشتیبانی آنلاین

تگ

مطالب موجود با برچسب: بورس

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

شـرکت پالایـش نفـت بندرعبـاس از سـال ۱۳۷۵ بـا تغییـر نـام شـرکت ملـی گاز مایـع ایـران ایجـاد گردیـد و بـا شـخصیت حقوقـی جدیـــد بـــه ثبـــت رســـیده و عملیـــات مالـــی شـــرکت عمــلـا از ســـه ماهـــه آخـــر ســـال ۱۳۷۷ شـــروع گردیـــده اســـت.

1401/06/20