پشتیبانی آنلاین

تگ

مطالب موجود با برچسب: صنعت نفت

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

شـرکت پالایـش نفـت بندرعبـاس از سـال ۱۳۷۵ بـا تغییـر نـام شـرکت ملـی گاز مایـع ایـران ایجـاد گردیـد و بـا شـخصیت حقوقـی جدیـــد بـــه ثبـــت رســـیده و عملیـــات مالـــی شـــرکت عمــلـا از ســـه ماهـــه آخـــر ســـال ۱۳۷۷ شـــروع گردیـــده اســـت.

1401/06/20