پشتیبانی آنلاین

تگ

مطالب موجود با برچسب: نفت

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)

شـرکت سـرمایه‌گذاری نفـت، گاز و پتروشـیمی تامیـن (سـهامی عـام)، در ابتـدا بـا نـام شـرکت پالایـش روغـن آبـادان (سـهامی خـــاص) در دی مـــاه ۱۳۸۱ در اداره ثبـــت شـــرکت‌ها و مالکیـــت صنعتـــی آبـــادان بـــه ثبـــت رســـیده اســـت

1401/05/10


گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

شـرکت پالایـش نفـت بندرعبـاس از سـال ۱۳۷۵ بـا تغییـر نـام شـرکت ملـی گاز مایـع ایـران ایجـاد گردیـد و بـا شـخصیت حقوقـی جدیـــد بـــه ثبـــت رســـیده و عملیـــات مالـــی شـــرکت عمــلـا از ســـه ماهـــه آخـــر ســـال ۱۳۷۷ شـــروع گردیـــده اســـت.

1401/06/20